Mọnamọna alaisunra (Static electricity)

Here is a quick science trick you can do right now (Eyi ni idan imọ ijinlẹ kan ti ẹ le se papa niisin niisin)

Here is a quick science trick you can do right now (Eyi ni idan imọ ijinlẹ kan ti ẹ le se papa niisin niisin) #staticelectricity #yoruba #science #scienceinyoruba

Posted by Science in Yoruba on Sunday, November 12, 2023

Onimọ-ijinlẹ awujọ: osupa lojumọmọ. Ki ni idi ẹ? (Citizen scientist: Moon during the day. Why?)

Citizen scientist: Moon during the day. Why?

Citizen scientist: Moon during the day. Why? (Onimọ-ijinlẹ awujọ: osupa lojumọmọ. Ki ni idi ẹ?)

Posted by Science in Yoruba on Wednesday, November 1, 2023