Mọnamọna ninu ọpọlọ (Electricity in the brain)

We are all electricity generators (Ẹrọ amunawa ni gbogbo wa)

We are all electricity generators (Ẹrọ amunawa ni gbogbo wa)

Posted by Science in Yoruba on Tuesday, August 8, 2023

Ọ̀pá afẹ́fẹ́, ọ̀pá óńjẹ, óńjẹ mímí, atbbl (trachea, oesophagus, food aspiration, etc.)

Ọ̀pá afẹ́fẹ́, ọ̀pá óńjẹ, óńjẹ mímí, atbbl (trachea, oesophagus, food aspiration, etc.)

Ọ̀pá afẹ́fẹ́, ọ̀pá óńjẹ, óńjẹ mímí, atbbl (trachea, oesophagus, food aspiration, etc.)

Posted by Science in Yoruba on Saturday, May 13, 2023

Ǹjẹ́ àwọn alárùn Kòrónà tí kò ṣàìsàn le tan àrùn yí ká? 

Ǹjẹ́ àwọn alárùn Kòrónà tí kò ṣàìsàn le tan àrùn yí ká? (Can asymptomatic patients spread Coronavirus?)

Ǹjẹ́ àwọn alárùn Kòrónà tí kò ṣàìsàn le tan àrùn yí ká? (Can asymptomatic patients spread Coronavirus?)

Posted by Science in Yoruba on Friday, April 10, 2020