Mọnamọna ninu ọpọlọ (Electricity in the brain)

We are all electricity generators (Ẹrọ amunawa ni gbogbo wa)

We are all electricity generators (Ẹrọ amunawa ni gbogbo wa)

Posted by Science in Yoruba on Tuesday, August 8, 2023

Njẹ orileede Amẹrika ti fi idi ẹ mulẹ pe awọn ẹda-ajoji wa ni Ile Aye? (Did the US just confirm that aliens exist on Earth?)

Did the US just confirm that aliens exist on Earth? (Njẹ orileede Amẹrika ti fi idi ẹ mulẹ pe awọn ẹda-ajoji wa ni Ile Aye?)

Did the US just confirm that aliens exist on Earth? (Njẹ orileede Amẹrika ti fi idi ẹ mulẹ pe awọn ẹda-ajoji wa ni Ile Aye?)

Posted by Science in Yoruba on Friday, July 28, 2023

India ṣẹṣẹ fi ẹrọ arinkerindo ransẹ si ori osupa loni (India just sent a rover to the moon today)

India just sent a rover to the moon today (India ṣẹṣẹ fi ẹrọ arinkerindo ransẹ si ori osupa loni)

Posted by Science in Yoruba on Friday, July 14, 2023